Contact Us

Located in Pretoria

Archaetnos CC
PO Box 55
Groenkloof
0027

Cell: 083 291 6104

Email: antonv@archaetnos.co.za

Prof Anton C van Vollenhoven

Prof Anton C van Vollenhoven

If the past is dead, why do we study it? As the present is but an instant, we are all totally dependent upon past experience for our strategies for coping with the future. An understanding of the distant past, too, can help us to plan intelligently for the future

(John A.J. Gowlett, Ascent to civilization 1984:196)

Publications: Prof Anton C van Vollenhoven

Die gedkiedenis van Pretoria: Van Van vroegste tye tot hoofstad en Jakarandastad

Daar is al verskeie werke gepubliseer oor die geskiedenis van Pretoria en elkeen daarvan het meriete in eie reg. Wat hierdie boek anders maak, is dat dit die eerste keer is dat inligting omtrent die voorgeskiedenis van die area in detail geboekstaaf word. Benewens geskiedenis, bring dit dus ook inligting uit argeologiese navorsing na vore. Daarbenewens word die geskiedenis van die hoofstad met omgewingsgeskiedenis gekontekstualiseer. ‘n Verdere aspek is dat die bewoning van die gebied, voor dit as Pretoria bekend gestaan het, in groot besonderhede in die werk weergegee word. Dit werp in besonder ‘n blik op die pioniersgeskiedenis van Pretoria. Die ontstaan van Pretoria, wat onlosmaaklik verbind kan word met die funksie daarvan as hoofstad, geniet vervolgens aandag. Die laaste gedeelte van die boek is ‘n toonbeeld van kultuurgeskiedenis aan die werk en fokus op die geskiedenis van die vele jakarandabome wat aan die stad sy bynaam – Jakarandastad – gegee het.

Guidelines for Heritage management in South Africa

The cultural heritage of South Africa is threatened daily. Reason for this are new development, the damage made to heritage sites which are not accepted by all or since people are not vigilant in this regard. Despite this, South Africa has some of the most progressive heritage legislation in the world.

This guide aims to provide practical guidelines which can be used by members of the public to preserve the heritage in their surroundings. It gives a short overview of heritage legislation and shows how communities can become involved in the protection of their heritage.

In order not the get bogged down in technical terminology, these aspects are not discussed in detail. It nevertheless provides ample information to be a handy guide for heritage management to both the general public as heritage practicians. In doing so it gives the necessary background to assist in providing knowledge and compassion for heritage, but also to assist communities in the protection and management of the cultural heritage.

The guide is in A5 format, which makes it an easy reference, and complies 88 pages.

Erfenisriglyne – ‘n Praktiese gids vir alledaagse gebruik

Die gids, Erfenisriglyne: ‘n Praktiese gids vir alledaagse gebruik, het ten doel om praktiese riglyne daar te stel wat deur die algemene publiek gebruik kan word om die kultuurerfenis van hulle omgewing te beskerm. Dit gee ‘n kort oorsig oor die wetgewing en die metodiek van erfenisbewaring en wys spesifiek uit tot watter mate gemeenskappe self by erfenisbestuur betrokke kan raak.

Hierdie aspekte word nie in detail bespreek nie, sodat daar nie onnodig in tegniese terminologie verdwaal word nie. Dit gee egter genoegsame inligting om ‘n handige gebruuikersgids vir erfenisbewaring te wees en om weliswaar nuttig vir gebruik deur erfenispraktisyns te wees. Sodoende gee dit die nodige agtergrond om mense te help om nie net kennis en begrip ivm ons kultuurerfenis op te doen nie, maar ook om ‘n gids te wees om gemeenskappe te help om te weet hoe om op te tree in gevalle waar hulle efenis benadeel mag word.

Die publiek word dikwels gekonfronteer met die afbreek en beskadiging van kultuurerfenis deur ontwikkelaars of vandale. Gevolglik verkeer die kultuurerfenis van Suid-Afrika daagliks onder druk, nieteenstaande die feit dat Suid-Afrika van die mees progressiewe erfeniswetgewing in die wêreld het. Die gids gee praktiese wenke aan die publike te help om te weet waar om hulp aangeklop kan word om onwettige praktyke aan die kaak te stel.

Die gids is in A5 formaat, om hantering te vergemaklik en beloop 40 bladsye. Enkele illustrasies is ook ingesluit.

The military fortifications of Pretoria (1880-1902)

The book discuss the most fortified town in South Africa, Pretoria, which was fortified three times in history. The first was during the Anglo-Transvaal War of 1880-1881, the second prior to the Anglo-Boer War, 1896-1899, and the third during the latter war (1899-1902). Each of these three fortification phases are discussed in detail.

It emphasises the possibility of future archaeological research on these sites. Archaeological work done at the Boer fort, Fort Daspoortrand (West Fort) is included.

The book is in A5 format and consists of 132 pages. It includes various photographs, diagrams and maps as well as a comprehensive bibliography.