AE702

A historical archaeological investigation of the Sabi Bridge Post of Steinaecker?s Horse, Skukuza District, Kruger National Park (Report no. II)

Summary

Die terrein by Sabiebrug is een van verskeie wat tydens ?n opname van terreine wat met die Steinaecker?s Horse milit?re eenheid verband hou, ge?dentifiseer is. Historiese inligting dui daarop dat dit een van die belangrike buiteposte van die eenheid was. Steinaecker?s Horse was ?n vrywilligerseenheid wat tydens die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) aan die kant van die Britte geveg het.

Bouwerk aan die spoorlyn en treinbrug voor en na die Anglo- Boereoorlog het ook oorblyfsels op die terrein nagelaat. Die terrein is opgegrawe met die doel om meer oor Steinaecker?s Horse vas te stel, maar ook om te probeer om die reste wat deur Steinaecker?s Horse nagelaat is te onderskei van dit wat met die spoorlyn verband hou. Die navorsing het voorts ten doel om die kulturele materiaal wat opgegrawe is met die materiaal, wat by die Noordelike buitepos te Letaba gevind is, te vergelyk.

Tydens die tweede opgrawingseisoen is ses opgrawings gedoen. Twee hiervan is op ?n ashoop gedoen en twee op kleipuin (moontlik oorblyfsels van strukture). Een opgrawing is gedoen op ?n hoop grond en puinmateriaal, wat gelyk het asof dit die oorblyfsels van een of ander struktuur kan wees. Die laaste opgrawing is gedoen by ?n area met sement en klip, wat gelyk het asof dit die fundament van ?n struktuur kon wees.

?n Totaal van 2 561 artefakte is blootgel?. Dit is heelwat minder as wat tydens die eerste opgrawingseisoen gevind is en word daaraan toegeskryf dat die strukture minder voorwerpe bevat as die ashope en onge?dentifiseerde areas van die vorige seisoen. Uit die voorwerpe is afgelei dat die terrein gewis ?n milit?re teenwoordigheid gehad het en dus waarskynlik met Steinaecker?s Horse verbind kan word. Die voorwerpe stem grootliks ooreen met dit wat op die terrein van die eenheid se Noordelike buitepos naby Letaba opgegrawe is. ?n Volledige analise van artefakte sal egter eers gedoen word na afloop van verdere opgrawings op die terrein. Gevolglik sal ?n volledige interpretasie ook eers dan gedoen kan word.

Report by

Anton C. van Vollenhoven BA, BA (Hons), DTO, NDM, MA (UP), MA (US), DPhil (UP) Anton J. Pelser BA (Unisa), BA (Hons), MA (UWits) Frank E. Teichert BA, BA (Hons) (UP)